SEKOLAH BERASASKAN SIRAH NABAWIYAH

Islam adalah merupakan agama yang kaffah. Masalah pendidikan dalam Islam mendapat perhatian yang utama. Justeru untuk mendapatkan model sekolah yang unggul dan terbaik  kita boleh mencontohi bagaimana Rasulullah mendidik para sahabatnya. Persoalannya adakah seorang guru dapat melahirkan banyak tokoh-tokoh besar yang berwibawa dan unggul. Mungkin seorang guru berjaya menghasilkan sekadar beberapa tokoh besar dalam hidupnya. Dari segi realiti hari ini, dalam satu sekolah pun belum tentu dapat menghasilkan seseorang tokoh besar.

Justeru, berapa ramaikah tokoh besar yang telah berjaya dilahirkan melalui pendidikan dan kepimpinan Rasulullah saw. Jumlahnya sangat menakjubkan jika kita membuka kembali lembaran sejarah melalui pendidikan yang diterapkan oleh Rasulullah ia telah berjaya melahirkan ramai tokoh-tokoh besar yang amat berwibawa. Hal ini adalah disebabkan Rasulullah saw tidak terlepas dari bimbingan Allah dalam setiap gerak dan setiap bidang kehidupan. Allah berfirman yang bermaksud: “Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahsiakan; dan Dia Maha Halus dan Maha Mengetahui?” (al-Mulk:14).

Oleh kerana itu, sudah sampai masanya kita mengadaptasi kejadian-kejadian yang terdapat dalam surah nabawiah untuk diaplikasikan dalam pengurusan pendidikan di sekolah. Hanya pengurusan sekolah yang berasaskan sirah nabawiah yang dapat mewujudkan sekolah terunggul yang diimpikan, sekolah yang berjaya menghasilkan pelajar-pelajar yang cerdas secara intelektual, emosional dan spiritual. Keperibadian Nabi Muhammad saw merupakan contoh satu-satunya yang paling jelas dan memiliki ciri-ciri khusus, iaitu mencakup seluruh aspek kehidupan.

Khususnya para aktivis di bidang pendidikan dan pengajaran harus berorientasi kepada sirah Nabawiyah dan mengikuti sikap para sahabat..sebagaimana Rasulullah saw telah memfokuskan seluruh perhatian umatnya kepada akidah Islamiyah. Dengan itu tumbuh-suburlahlah semangat interaksi social yang tegak di atas ukhuwwah Islamiayah. Dengan demikian, sudah jelas bahawa pengurusan pendidikan dan pengajaran harus menfokuskan perhatiannya kepada sirah Nabawiyyah sebagai landasan dalam penepatan berbagai prinsip dasar yang kokoh, yang akan ditegakkan di atasnya pola interaksi  sosial di kalangan masyarakat pendidikan tersebut kerana pengurusan pendidikan  memerlukan perhatian penuh bagi merialisasikan berbagai tujuan pendidikan dan pengajaran yang telah dicanangkan.

Pola hidup Rasulullah saw telah menjadi contoh yang jelas bagi pelaksanaan pola interaksi sosial di muka bumi yang nyata ini. Hanya dengan berorintasi kepada sirah Nabawiyah, berbagai pengurusan dapat menetapkan berbagai prinsip yang akan dibangun di atasnya- pola-pola interaksi sosial  yang baik di antara seluruh individu di dalamnya.

Kelemah-lembutan adalah satu prinsip yang digunakan oleh Rasulullah saw dalam bergaul, baik dengan lawan mahupun kawan. Dengan demikian, beliau berhasil menarik simpati masyarakat, yang akhirnya menjadi dekat dengan beliau. Demikan juga sudah seharusnya pengurusan pendidikan menjadikan kelamah-lembutan  sebagai salah satu prinsip untuk menbangun sebuah interaksi sosial yang baik antara lembaga pengurusan pendidikan dengan masyarakat disekitarnya.

Demikian juga,prinsip tawadhu dan toleraksi beleh diterapkan dalam pengurusan pendidikan bagi tujuan merapatkan lagi hubungan guru, murid serta masyarakat persekitaran. Pihak pengurusan sekolah harus mengetahui bahawa sikap sombong telah musnah bersama dengan datangnya akhlak Islam.

Jika pengurusan pendidikan telah menerapkan akhlak tawadhu dalam cara bergaul dengan semua orang yang bekerja di dalamnya, maka ia telah menciptakan suasana yang baik untuk melaksanakan misi pendidikan dan pengajaran di tengah-tengah masyarakat. Masing-masing berbuat dengan tawadhu yang besar berkhidmah dan berlemah-lembut kepada yang kecil, yang kecil menghormati dan menghargai yang besar, yang kuat menolong yang lemah. Dengan demikian, maka tegaklah interksi sosial di dalam masyarakat kecil yang pada gilirannya menjamin pertalian dan tolong-menolong di antara mereka. Tercapailah tujuan proses pendidikan dan pengajaran. Para murid berhasil menyerap akhlak yang baik itu dari para suri teladan yang berada di hadapannya, dari kepala sekolah dan para gurunya.

Banyak lagi contoh keperibadian Muhammad saw yang boleh diambil dan diaplikasikan dalam pengurusan pendidikan sekolah seperti menanamkan sifat sabar, pemaaf, menjauhi prasangka buruk , tegas, menegakkan keadilan, menepati janji, memberi hak kepada ahlinya, memberi arahan yang jelas, berbicara sesuai dengan taraf berfikir lawan bicara prinsip uhkuwah seperti kerjasama, saling menasihati, saling mencintai, ketaatan , memuliakan orang lain, tolong menolong, menghargai orang lain, kasih sayang, meghargai bakat  seseorang, bertanggungjawab, mengamal prinsip musyawarah.

Di samping Rasulullah saw sebagai suri teladan yang baik dalam interaksi social ketika bergaul dengan seluruh anggota masyarakat Islam dan lainnya. Atas dasar ini, maka pihak pengurusan pendidikan dimungkinkan untuk mengambil manfaat dari sirah Nabawiyyah dengan cara mengaplikasikan dasar-dasar yang di simpulkan darinya, khususnya yang berkaitan dengan interksi sosial. Dengan demikian, akan terjamin terbentuknya interksi sosial yang diterapkan diatas dasar-dasar yang kokoh, yang memungkinkan untuk menitinya. Selanjutnya, akan terjamin munculnya nilai-nilai positif, dengan izin Allah swt.

Jelas sekali, prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Rasulullah saw di dalam kehidupannya sejak lebih 14 abad yang lalu itu tidak khusus untuk kelopok tertentu, tetapi semua itu adalah dasar-dasar yang memungkinkan untuk diterapkan di segala zaman dan tempat oleh semua individu. Sirah Nabawiyyah adalah sumber yang tak pernah kering, yang dapat diterap manfaatnya dengan menarik berbagai prinsip dan dasar darinya untuk kepentingan bebagai bidang, khususnya bidang pendidikan dan pengajaran.

Catatan: Ibnu Hayyan

No Comments

    Leave a reply