Seolah-olah Dia Diciptakan Allah Untuk Hadis

Nama lengkap tokoh terbilang ini ialah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju’fi. Bagaimanapun, beliau lebih terkenal dengan sebutan / panggilan Imam Bukhari, kerana beliau lahir di kota Bukhara.

Sewaktu kecil, Al-Imam al-Bukhari buta kedua-dua matanya. Pada suatu malam ibu beliau bermimpi melihat Nabi Ibrahim a.s yang mengatakan, “Hai Fulanah (yang dimaksudkan adalah ibu al-Bukhari), sesungguhnya Allah telah mengembalikan penglihatan kedua-dua mata puteramu kerana seringnya kamu berdoa”. Ternyata pada keesokan paginya, si ibu menyaksikan bahawa Allah telah mengembalikan penglihatan kedua-dua mata puteranya.

Ketika berusia sepuluh tahun, Al-Imam al-Bukhari mula menuntut ilmu. Beliau mengembara ke Balkh, Naisabur, Rayy, Baghdad, Basrah, Kufah, Mekah, Mesir, dan Syam.

Guru-guru beliau banyak sekali jumlahnya. Di antara mereka yang amat terkenal ialah Abu ‘Ashim An-Nabiil, Al-Anshari, Makki bin Ibrahim, Ubaidaillah bin Musa, Abu al-Mughirah, ‘Abdan bin Uthsman, Ali bin al-Hasan bin Syaqiq, Shadaqah bin al-Fadhl, Abdurrahman bin Hammad asy-Syu’aisi, Muhammad bin ‘Ar’arah, Hajjaj bin Minhaal, Badal bin al- Muhabbir, Abdullah bin Raja’, Khalid bin Makhlad, Thalq bin Ghannaam, Abdurrahman al-Muqri’, Khallad bin Yahya, Abdul Azizi al-Uwaisi, Abu al-Yaman, Ali bin al- Madini, Ishaq bin Rahawaih, Nu’aim bin Hammad, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan sederet imam dan ulama ahlul hadis lainnya.

Murid-murid beliau tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka yang paling terkenal adalah Al Imam Muslim bin Al Hajjaj An Naisaburi, penyusun kitab Sahih Muslim.

Al-Imam al-Bukhari sangat terkenal kecerdasannya dan kekuatan hafalannya. Beliau pernah berkata, “Saya hafal seratus ribu hadis sahih, dan saya juga hafal dua ratus ribu hadis yang tidak sahih.

Beliau juga pernah berkata berkata, “Setiap hadis yang saya hafal, pasti dapat saya sebutkan sanad (rangkaian perawi-perawi)-nya”.

Beliau juga pernah ditanya oleh Muhamad bin Abu Hatim al-Warraaq, “Apakah kamu hafal sanad dan matan setiap hadis yang kamu masukkan ke dalam kitab yang kamu susun (maksudnya: kitab Sahih Bukhari)?”

Beliau menjawab, “Semua hadis yang saya masukkan ke dalam kitab yang saya susun itu sedikit pun tidak ada yang samar bagi saya.”

Anugerah Allah kepada Al-Imam al-Bukhari berupa reputasi di bidang hadis,telah mencapai puncaknya. Tidak menghairankan jika para ulama dan para imam yang hidup sezaman dengannya memberikan pujian terhadap beliau.

Berikut ini adalah sederet pujian untuk al-Bukhari:

Muhammad bin Abi Hatim berkata, “Saya mendengar Ibrahim bin Khalid al-Marwazi berkata, “Saya melihat Abu Ammar al-Hussein bin Harith memuji Abu Abdillah al-Bukhari, lalu beliau berkata, “Saya tidak pernah melihat orang seperti dia. Seolah-olah dia diciptakan oleh Allah hanya untuk hadis.”

Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah berkata, “Saya tidak pernah melihat di kolong langit seseorang yang lebih mengetahui dan lebih kuat hafalannya tentang hadis Rasulullah s.a.w daripada Muhammad bin Ismail (al-Bukhari).”

Muhammad bin Abi Hatim juga berkata, “ Saya mendengar Abu Abdillah (al-Bukhari) berkata, “Para sahabat ‘Amr bin ‘Ali al-Fallaas pernah meminta penjelasan kepada saya tentang status (kedudukan) sebuah hadis. Saya katakan kepada mereka, “Saya tidak mengetahui status (kedudukan) hadis tersebut”.

Sambungnya lagi, “Mereka jadi gembira dengan sebab mendengar ucapanku, dan mereka segera bergerak menuju ‘Amr. Lalu mereka menceriterakan peristiwa itu kepada ‘Amr. ‘Amr berkata kepada mereka, “Hadis yang status (kedudukannya) tidak diketahui oleh Muhammad bin Ismail bukanlah hadis.”

Al-Imam al-Bukhari mempunyai karya besar di bidang hadis, iaitu kitab beliau yang diberi judul Al-Jami’  atau disebut juga Ash-Shahih atau Sahih Al-Bukhari.

Berhubung dengan kitab tersebut, seorang ulama besar ahli fiqh, iaitu Abu Zaid al-Marwazi berkata, “Suatu ketika saya tertidur pada sebuah tempat (berhampiran Kaabah) di antara Rukun Yamani dan Maqam Ibrahim. Di dalam tidur, saya bermimpi melihat Nabi s.a.w. Baginda berkata kepada saya, “Hai Abu Zaid, sampai bila kamu mempelajari kitab Asy-Syafi’i, dan engkau tidak mempelajari kitabku? Saya berkata, “Wahai Rasulullah, kitab apa yang tuan maksudkan?” Rasulullah menjawab, “Kitab Jami’ karya Muhammad bin Ismail.”

Karya lain al-Imam al-Bukhari yang terkenal ialah kitab At-Tarikh yang mengandungi perihal para sahabat dan tabiin serta ucapan-ucapan (pendapat-pendapat) mereka. Di bidang akhlak, beliau menghasilkan kitab Al-Adab al-Mufrad. Dan di bidang akidah, beliau menyusun kitab Khalqu Af’aal al-Ibaad.

Ketakwaan dan kesolehan al-Imam al-Bukhari merupakan sisi lain yang tidak wajar diabai dan  dilupakan.

Berikut ini diketengahkan beberapa pernyataan para ulama tentang ketakwaan dan kesolehan al-Bukhari agar dapat dijadikan teladan.

Abu Bakar bin Munir berkata, “Saya mendengar Abu Abdillah al-Bukhari berkata, “Saya berharap bahawa ketika saya berjumpa Allah, saya tidak dihisab dalam keadaan menanggung dosa ghibah (mengata orang lain).”

Abdullah bin Sa’id bin Ja’far berkata, “Saya mendengar para ulama di Basrah mengatakan, “Tidak pernah kami jumpai di dunia ini orang seperti Muhammad bin Ismail dalam hal ma’rifah (keilmuan) dan kesolehan.”

Abu Sulaim berkata, “Saya tidak pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri semenjak enam puluh tahun orang yang lebih dalam pemahamannya tentang ajaran Islam, lebih warak (takwa), dan lebih zuhud terhadap dunia daripada Muhammad bin Ismail.”

Al-Firabri berkata, “Saya bermimpi melihat Nabi s.a.w di dalam tidur saya. Baginda s.a.w bertanya kepada saya, “Engkau hendak menuju ke mana?” Saya menjawab, “Hendak menuju ke tempat Muhammad bin Ismail al-Bukhari.” Baginda s.a.w berkata, “Sampaikan salamku kepadanya!

Al-Imam al-Bukhari meninggal dunia pada malam Aidil Fitri,  tahun 256 Hijrah pada usia 62 tahun. Jenazah beliau disemadikan di Khartank,  sebuah perkampungan di Samarkand, Uzbekistan.

No Comments

    Leave a reply